Wat geloven wij

Wat geloven wij

De bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort 
komt aan Gods heerlijkheid.

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heer-lijkheid Gods.

Romeinen 3:10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig,
 ook niet een,  3:11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die
 God ernstig zoekt; 3:12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij
 onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

1 Johannes 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben,
maken wij  Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Dit komt omdat wij, na de zondeval bij het begin van de schep
ping, allemaal in zonde geboren zijn.

Psalmen 51:5 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde
 heeft mijn moeder mij ontvangen.

Vanwege die zonde is er een enorme blokkade tussen de mens
en God. Dit is één van de redenen waarom God tegen Mozes
 sprak dat hij met het volk Israel niet op kon trekken door de
 woestijn naar het land Kanaan.

Exodus 33:5 De Here nu zeide tot  Mozes: Zeg tot de Israe
lieten: gij zijt een hard- nekkig volk. Indien  Ik ook maar een
 ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen.

Mozes kreeg toen de opdracht een tabernakel te maken. Dit
 was een tent, met o.a. een altaar waar voortdurend offers ge
bracht moesten worden om verzoening te doen over de zon
den van het volk.

Exodus 25:8 En zij zullen  Mij een heiligdom maken, en Ik zal
 in hun midden wonen.

Exodus 29:36 Dagelijks zult gij een stier als zondoffer ter verzoening bereiden en het altaar ontzondigen, doordat gij er ver=
zoening over doet; gij zult het zalven om het te heiligen. 29:37
 Zeven dagen zult gij over het altaar verzoening doen; gij zult
 het heiligen en het altaar zal allerheiligst zijn; ieder die het
 altaar aanraakt,  zal heilig zijn.  29:38 Dit is, wat gij op het
 altaar zult bereiden: twee eenjarige lammeren, geregeld
 elke dag.

Toen Jezus Christus voor ons aan het kruis stierf, vervielen
 deze dierenoffers, omdat Hij voor ons het Lam geworden is
 die onze zonden heeft gedragen.

Handelingen 8:32 En het gedeelte van de  Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open.  8:33 In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 8:34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot  Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? 8:35 En  Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte  hij hem Jezus.

1 Petrus 1:17 En indien gij  Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die {u} van de vaderen overgeleverd is, 1:19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

Openbaringen 5:11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van  de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 5:12 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.

Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, opdat een ieder die dat gelooft, vergeving van zonden kan ontvangen en behouden kan worden.Nu is geloof in de bijbel altijd geschakeld aan vertrouwen en gehoorzaamheid. Want zolang mensen God niet vertrouwen, zullen ze ook niet willen doen wat Hij in zijn Woord heeft gezegd.

Hebreeen 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid   getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

1 Petrus 1:22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief,  1:23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Romeinen 15:18 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door  woord en daad

Handelingen 1:5 …door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen.

Zolang mensen ongehoorzaam blijven, blijven zij ook onder de toorn van God, wat betekent dat zij voor eeuwig verloren zullen gaan.

Efeze 5:6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn  Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

Colossenzen 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht,  boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,  3:6 om welke dingen de toorn  Gods komt.

Romeinen 1:18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloos- heid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,

Bekering betekent dat u zich afkeert van uw zondige levensstijl en gehoorzaam gaat worden aan de wil van God. Hiervoor is een eenmalige beslissing nodig, waarbij u uw zonden tegenover God belijdt en hiervoor vergeving vraagt. Daarnaast vraagt u Jezus Christus in uw hart te komen wonen en de Heer van uw leven te worden, wat betekent dat u vanaf dat moment Zijn wil wilt gaan doen.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus  Heer is, en met uw hart gelooft, dat  God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;  10:10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met   Mij.  3:21 Wie overwint, hem zal  Ik geven met  Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook  Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Nadat uw zo’n bekeringsgebed gebeden heeft, mag u op grond van de bijbel zeker weten dat God al uw zonden vergeven heeft, en dat u behouden bent.

Romeinen 10:13 want: al wie de naam des  Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus  Heer is, en met uw hart  gelooft, dat  God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als  karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Micha 7:19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.

Nu is bekering natuurlijk meer dan alleen het bidden van een gebed. Na die ene beslissing om Jezus Christus te accepteren als Redder en Verlosser, moeten we natuurlijk voortdurend goede beslissingen blijven maken en de wil van God gaan doen.

Colossenzen 3 :1 Indien gij dan met  Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand  Gods. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.  3:3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met  Christus in God. 3:4 Wanneer  Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem  verschijnen in heerlijkheid.  3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht,  boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 3:6 om welke dingen de toorn Gods komt. 3:7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet.  3:8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 3:9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,  3:10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het  beeld van zijn  Schepper.

En wanneer we gefaald hebben, of weer zondigen, moeten we dit opnieuw belijden tegenover God en ervoor strijden om de zonde na te laten.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de  zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Wanneer u tot bekering gekomen bent, doet God een wonder in uw hart. Hij geeft u een nieuw hart, met het verlangen om Zijn wil te gaan doen en niet langer in uw oude levenspatroon door te blijven gaan. De bijbel noemt dat: een “nieuwe schepping” zijn.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is  voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Het is een wonder dat God in uw hart doet wanneer iemand zich bekeert. De bijbel noemt dit ook wel wedergeboorte. Op onze website kunt u meer lezen over de wedergeboorte. Mocht u nog verdere vragen hebben of graag met iemand persoonlijk willen praten, dan kunt u gerust kontakt met ons opnemen, wij zullen u dan benaderen op de manier zoals u dat wenst.Het is belangrijk, na uw bekering, een kerk te zoeken, waar ook gepreekt wordt over bekering en wedergeboorte, en over de doop, waarover u ook kunt lezen op onze website.Het is belangrijk zo’n kerk te zoeken zodat u verder geholpen kunt worden in uw geloof en de bestemming van God voor uw leven kunt vinden.

De bijbel zegt dat wedergeboorte een absolute noodzaak is om in de hemel te kunnen komen, oftewel, behouden te kunnen worden.

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het  Koninkrijk  Gods niet zien. 3:4 Nikodemus zeide tot  Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt  uit water en  Geest, kan hij het  Koninkrijk  Gods niet binnengaan. 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 3:7 Verwonder u niet, dat  Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Graag wil ik hieronder proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat die wedergeboorte nu precies is. Jezus sprak in bovenaangehaalde tekst tegen Nikodemus over het verschil tussen iemand die geboren is uit “water” en iemand die geboren wordt uit de “Geest”. De geboorte uit water heeft betrekking op onze geboorte. Nikodemus spreekt daarom ook over de moederschoot. Jezus zelf noemt dit later in vers 6: “uit het vlees”geboren zijn. Ieder mens is uit het vlees geboren, maar niet ieder mens is uit de Geest geboren. Jezus zegt dan: Wat uit het vlees geboren is, is vlees.

Dit heeft betrekking op onze lichamelijk toestand. Wij zijn mensen van vlees en bloed, d.w.z. we hebben ons lichaam en daarnaast ons innerlijk, onze ziel, geachten, emoties en onze wil.

De bijbel zegt dat vlees en bloed de hemel niet kunnen binnengaan.

1 Korinth. 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk   Gods niet beerven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

Dit betekent dat wij in onze oorspronkelijk staat, zoals wij geboren zijn, dus nooit in de hemel kunnen komen.

Dat is de reden waarom Jezus zegt dat wij wederom geboren moeten worden. Want bij de wedergeboorte komt onze geest tot leven .

Colossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met  Hem, toen Hij ons al onze  overtredingen kwijtschold..

Wij zijn geestelijk dood door de zonde, maar worden bij de weder- geboorte met Christus levend gemaakt.

Dit spreekt over een heel nieuw leven dat wij dan krijgen met Jezus Christus.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is  voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Titus 3:3 Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan  velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende.  3:4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland{ en} God verscheen, 3:5 heeft  Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben,  doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de  Heilige Geest,

Dit betekent wel dat God van ons verwacht dat we ook daadwerkelijk anders gaan leven. Wedergeboorte is dus altijd geschakeld aan berouw en bekering.

Colossenzen 3 :1 Indien gij dan met  Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand  Gods. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3:3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met  Christus in God. 3:4 Wanneer  Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem  verschijnen in heerlijkheid.  3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht,  boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 3:6 om welke dingen de toorn Gods komt. 3:7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet.  3:8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 3:9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,  3:10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het  beeld van zijn  Schepper,

Onze oude natuur, ons vlees, zal altijd willen blijven zondigen. Maar onze nieuwe natuur, onze geest, wil de wil van God doen.

In de bijbel wordt onze oude natuur “onbesnedenheid” genoemd en onze nieuwe natuur “besnijdenis van het hart”.

Deze besnijdenis is een wonder van God, maar ook een beslissing die wij moeten maken. Want aan de ene kant zegt God dat Hij ons een besneden hart wil geven met het verlangen om zijn wil te doen, maar aan de andere kant zegt God ook dat wijzelf de voorhuid van ons hart moeten besnijden.

Colossenzen 2:11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus,

Jer 4:4  besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

Zoals het oudtestamentische verbond het teken van de besnijdenis had, zo heeft het nieuwe verbond waarover de bijbel spreekt het teken van de wedergeboorte, de geestelijke besnijdenis van het hart.

Hebreeen 8:10 Want dit is het verbond, waarmede  Ik  Mij verbinden zal aan het huis   Israels na die dagen, spreekt de  Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God  zijn en zij zullen  Mij tot een volk zijn. 8:11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn  broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij  Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.  8:12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal  Ik  niet meer gedenken. 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw {verbond, } heeft  Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van  verdwijning.

Het bewijs van wedergeboorte ligt hierin dat wij andere verlangens krijgen.

Zoals wij voor onze bekering hunkeren naar de zonde en hieraan verslaafd zijn, zo zullen wij na de bekering en wedergeboorte het verlangen krijgen God te zoeken en een relatie met Hem te hebben.

Wedergeboorte is dus een verandering van ons hart, meer nog een vernieuwing van ons hart, door een wonder van genade door God in ons bewerkt. Maar God zal ons nooit zomaar die verandering opleggen. Weder- geboorte vindt dan ook alleen plaats wanneer iemand zich onder berouw van zonden tot God bekeert. Op onze website kunt u meer over de bekering lezen.

Als je tot bekering bent gekomen (zie ‘Bekering’ in hoofdmenu), is de waterdoop
de volgende stap in onze gehoorzaamheid aan God. Het is een uiterlijk teken van
wat er van binnen gebeurd is. Jezus werd gekruisigd en begraven maar stond op
uit de dood. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf , je
laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping. In onze kerk worden
regelmatig mensen gedoopt. De doopdiensten worden gehouden in een zwembad
of als het mooi weer is in de openlucht, zodat iedereen getuige kan zijn van de
uitvoering van deze beslissing. Sommige van onze kerken hebben een eigen
doopbad.Ik wil even een paar dingen uitleggen over de doop.

DE DOOP ALS LOGISCH GEVOLG VAN BEKERING…!

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus.
Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen menigte en aan ‘t einde vroegen de
overtuigde – maar nog onbekeerde – luisteraars:

“Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u
en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus (Handelingen 2:37).

Dit is Gods voorziening voor iedereen die verlangt zich met Hem te verzoenen.
2 verschillende – aan elkaar geschakelde – gebeurtenissen: Bekering en doop
en deze voorziening van God is nooit veranderd.

In hele NT is de waterdoop altijd direct geschakeld aan redding. Men kende geen
redding die niet gevolgd werd door doop.

Hand. 2:41 Zij dan,die zijn woord aanvaardden,lieten zich dopen en op die dag
werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. Hand. 16.33 en hij liet zichzelf
en al de zijnen terstond dopen;

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen,zal behouden worden Hand. 2:38
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus,

Vanaf de Pinksterdag werd elke bekeerling direct gedoopt. We zien bijvoorbeeld
de kamerling in handelingen hoofdstuk 8. Deze man uit Ethiopië was het boek
Jesaja aan het lezen, maar begreep niet wat hij las. Fillipus ging naar hem toe en
predikte hem Jezus (Handelingen 8:35). Als resultaat greep kamerling de gelegen-
heid om zich te laten dopen.

Hand 8:36 En terwijl zij onderweg waren,kwamen zij bij een water,en de
kamerling zeide:Zie,daar is water;wat is ertegen,dat ik gedoopt word? En hij
zeide:Indien gij van ganser harte gelooft,is het geoorloofd.En hij antwoordde en
zeide:Ik geloof,dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen
stilhouden en beiden daalden af in het water,zowel Filippus als de kamerling,
en hij doopte hem. Filipus ging naar Samaria waar hij Jezus predikte aan de mensen
Als gevolg werden zij die geloofde gedoopt. Handelingen 8:5 En Filippus daalde af
naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 8:6 En toen de scharen
Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed,hielden zij zich eenparig aan
hetgeen door hem gezegd werd. 8:7 Want van velen,die onreine geesten hadden,
gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen;
8:8 en er kwam grote blijdschap in die stad. 8:9 En een man,met name Simon, was
reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij,waardoor hij het volk van Samaria
verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf,dat hij iets groots was; 8:10 en allen, van
klein tot groot,hielden zich aan hem en zeiden:Deze is wat genoemd wordt de grote
kracht Gods. 8:11 En zij hielden zich aan hem,omdat hij reeds lange tijd hen
door toverijen verbijsterd had. 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus,
die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus
predikte, lieten zij zich dopen,zowel mannen als vrouwen.

HOE BEHOREN MENSEN GEDOOPT TE WORDEN?

De manier om mensen te dopen is door onderdompeling. Dit volgt uit de betekenis
van het het Griekse woord voor doop “Baptizo” wat duidelijk betekent “onderdompelen”

Eerder werd al gezegd: De doop is een uiterlijk teken van wat er van binnen
gebeurt is. De reden dat het dient te geschieden door onderdompeling is dat het
een beeld is van een begrafenis. Als je gedoopt wordt wordt je ondergedompeld
in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.

Romeinen 6:3 Of weet gij niet,dat wij allen,die in Christus Jezus gedoopt zijn,in zijn
dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,opdat,
gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders,zo ook wij in
nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit is ook wat we terugzien in de praktijk van de Bijbel. Daar werd gedoopt door
onderdompelingJohannes doopte op plaatsen waar veel water was.

Johannes 3:23 Doch ook Johannes doopte,te Enon bij Salim,omdat daar veel water
was,en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen;- We zien Jezus die opsteeg
uit het water na Zijn doop.

Mattheus 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was,steeg Hij op uit het water.- De
kamerling en Filippus liepen het water in.

Hand 8:38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel
Filippus als de kamerling,en hij doopte hem.

Vandaag de dag dopen vele kerken door besprenkeling ook al is er geen enkele
tekst in het Nieuwe testament die zelfs maar suggereert dat dit juist is. Daarnaast
gaat het hele idee van een begravenis verloren. Ook worden de meeste mensen
gedoopt als ze pas geboren zijn. Hoe goed dit ook bedoeld is door de ouders, het
niet de manier van de Bijbel. Het geeft veel mensen de valse zekerheid dat ze door
hun geloof en kinderdoop kinderen van God zijn. Ze hebben Marcus 16:16 gelezen:
Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. en denken: “Ik geloof en ben
als kind gedoopt, dus: het zit wel goed!” In de Bijbel lezen we echter dat de doop
een volgende stap is nadat je tot bekering bent gekomen: Wie gelooft en zich laat
dopen zal behouden worden (Marc. 16.16) Bekeert u en laat u dopen (Hand. 2:38)
De doop is een beslissing van een persoon.

Dat kinderen niet gedoopt behoeven te worden wil niet zeggen dat we niets hoeven
te doen!In onze kerken is er de gelegenheid om kinderen op te dragen. De voor-
ganger legt de handen op en we zegenen het kind en de ouders.

Marcus 10:13 En zij brachten de kinderen tot Hem opdat Hij ze zou aanraken; doch
de disipelen bestrafte hen. Toen Jezus dit hoorde nam Hij het hen zeer kwalijk en
zeide tot hen: laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zo-
danigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet
ontvangt als een kind zal het voorzeker niet binnen-gaan. En Hij omarmde ze en
hun de handen opleggende zegende Hij ze.

DE WARE BETEKENIS VAN DE DOOP

Vele mensen denken dat de doop zaligmakend is. Ze geloven dat de doop de bekering
is maar een persoon moet eerst dood zijn om hem redelijkerwijs te kunnen begraven.
Zo moet ook onze oude natuur eerst dood voordat we hem kunnen begraven. Als je tot
bekering komt dan kruisig je de oude mens Als je je laat dopen dan begraaf je je oude
mens.Daarnaast moeten we niet vergeten dat het ‘slechts’ een symbool is van iets
anders! De ware betekenis is: Iemand die Jezus wil volgen, dat behoort de reden te zijn
waarom iemand zich laat dopen. De doop helpt ons te begrijpen wat ‘t betekent om
Christen te worden. Het betekent afgesneden te worden van oude leven en op te staan
in een geheel nieuw leven.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid
des levens zouden wandelen.

Dit is wat de waterdoop betekent, een getuigenis t.o.v. iedereen dat je stap genomen
hebt om oude leven en zelfgerichtheid af te leggen, dat je ingaat op de uitnodiging van
Jezus Christus om Hem te volgen en een deel te worden van Zijn gemeente.

1 Korinthiers 12:13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij
Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.

TOT SLOT

De belangrijkste reden dat er in onze kerk regelmatig doopdiensten georganiseerd
worden en mensen gedoopt worden is, omdat het de Grote Opdracht is voor ons als
gelovigen! In Zijn laatse woorden aan einde van het boek Matteus zegt Jezus:

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen
in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden
al wat Ik u bevolen heb. 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
der wereld. Dat was en is Zijn opdracht aan Zijn discipelen en geldt nog steeds vandaag
de dag! Doop ze en maak discipelen van ze..

Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. 
God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde
 in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd 
geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.

 Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons 
lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel
 opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus 
Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt.

 Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot
 Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te
kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig 
Dezelfde.Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden.
 De enige bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag.
 De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van de
kenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen
spreekt.

Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast
 zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van
 tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan
 wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te 
vervullen op aarde.

Wij geloven in de heiligheid van het traditionele huwelijk tussen een man en een vrouw. Samenwonen, Geregistreerd partnerschap i.p.v. het huwelijk, of homoseksuele relaties wijzen wij af op grond van wat wij geloven wat de bijbel hierover zegt.

a. God zelf heeft gezegd dat het niet goed is dat de mens alleen is. [ NBG] Genesis 2:18 En de  Here  God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken,  die bij hem past. 

b. Het huwelijk moet een verbintenis zijn voor het leven. Dit betekent dat wij niet achter een scheiding staan. Uitzonderingen staan wij wel toe ingeval van overspel of geweld binnen het huwelijk, of  overtredingen waarbij er geen herstel mogelijk lijkt te zijn. [ NBG] Mattheus 19:4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de  Schepper hen van den beginne als man en  vrouw heeft gemaakt?  19:5 En  Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die  twee zullen tot een vlees zijn.  19:6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan  God samengevoegd heeft, scheide de  mens niet. 

c. We geloven in de verplichting voor de man en de vrouw om binnen het huwelijk trouw te zijn tegenover elkaar en voor elkaar te zorgen, en de verplichting als ouders hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden volgens de normen en waarden van onze maatschappij, en hen normen en waarden bij te brengen in overeenstemming met het Woord van God. [ NBG] Efezen 6:1 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de  Here, want dat is recht.  6:2 Eer uw vader en uw moeder( dit is immers het eerste gebod, met een belofte)  6:3 opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.  6:4 En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de  terechtwijzing des  Heren.